Ochrona danych osobowych

I. Administrator danych osobowych

DeLu Work s.r.o. NIP: 09686819 adres: Smetanova 1912/5, 737 01 Czeski Cieszyn adres e-mail kontaktowy: kancelar@deluwork.pl

(dalej „administrator”)

II. Podmiot danych – kandydat składający wniosek na stronie internetowej deluwork.pl

Zaznaczeniem pola „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych” na stronie internetowej deluwork.cz oraz wysłaniem formularza rejestracyjnego udzielam administratorowi zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z warunkami określonymi poniżej.

III. W jakim zakresie moje dane osobowe będą przetwarzane przez administratora?

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim zostały przez Państwa udostępnione administratorowi, w szczególności: imię, nazwisko, tytuł, data urodzenia, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, adres zameldowania, fotografia, grupa prawa jazdy, informacje o Państwa wiedzy, umiejętnościach i zdolnościach.

IV. W jakim celu administrator będzie przetwarzał moje dane osobowe?

Z Państwa zgodą administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu:

 • pośrednictwa w zatrudnieniu, w tym przekazywania danych osobowych (zwykle w formie CV) potencjalnym pracodawcom/użytkownikom, weryfikacji referencji od poprzednich pracodawców w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, oceny Państwa wiedzy, umiejętności i zdolności w formie centrum oceny,
 • prowadzenia bazy danych kandydatów w celu pośrednictwa w zatrudnieniu,
 • marketingu (komunikaty handlowe, newslettery, badania rynku, badania satysfakcji z usług, analizy marketingowe).

V. Jakim jest prawna podstawa przetwarzania danych?

Prawną podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych wymienionych w punkcie III. na cele określone w punkcie IV. jest Państwa zgoda.

Jednakże nie dotyczy to prawa/obowiązku administratora do przetwarzania Państwa danych osobowych wymienionych w punkcie III. na podstawie innej przesłanki prawnej, w szczególności jeśli chodzi o przetwarzanie niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego dotyczącego administratora (prowadzenie księgowości i ewidencji podatkowych, zapewnienie opieki zdrowotnej i społecznej w przypadkach określonych przez obowiązujące przepisy prawa, ewidencja czasu pracy itp.).

VI. Jak długo administrator będzie przetwarzał moje dane osobowe?

Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w celach określonych w punkcie IV. na podstawie Twojej zgody przez okres 5 lat, chyba że wycofasz swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

VII. Jak i kiedy mogę wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

Możesz bezpłatnie wycofać swoją dobrowolnie udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym czasie, przesyłając e-mail na adres: kancelar@deluwork.pl. Wycofanie zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania wynikającego z udzielonej zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody nie wpłynie również na przetwarzanie danych osobowych, które administrator przetwarza na podstawie innej podstawy prawnej niż zgoda (tj. w szczególności, jeśli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, spełnienia obowiązku prawnego lub z innych przyczyn wymienionych w obowiązujących przepisach prawa).

VIII. Kto ma dostęp do moich danych osobowych?

Do Twoich danych osobowych będą mieć dostęp administrator i ewentualnie także osoby trzecie – przetwarzający, którzy zapewniają odpowiednie gwarancje i których przetwarzanie spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa i zapewnia odpowiednią ochronę Twoich praw. Przetwarzający będą jednak mieli dostęp do tych danych tylko przez czas niezbędny i w niezbędnym zakresie.

Twoje dane osobowe mogą również być przekazywane w niezbędnym zakresie potencjalnym pracodawcom lub innym pracodawcom zgodnie z § 307a kodeksu pracy (tj. użytkownikom).

IX. Jak mogę skontaktować się z administratorem?

Możesz skontaktować się z administratorem pocztą elektroniczną: kancelar@deluwork.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora, tj. Smetanova 1912/5, 737 01 Czeski Cieszyn. Administrator ma prawo żądać udowodnienia Twojej tożsamości w celu zapobieżenia dostępowi nieupoważnionych osób do Twoich danych osobowych. W celu poprawy jakości usług i prowadzenia rejestru dotyczącego wykonywania obowiązków prawnych przez administratora, cała komunikacja między Tobą a administratorem jest monitorowana.

X. Jakie mam prawa w związku z ochroną danych osobowych?

W związku z Twoimi danymi osobowymi masz w szczególności następujące prawa:

 • prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie;
 • prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu lub skargi w określonych przypadkach;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do dostępu do danych osobowych;
 • prawo do informowania o naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych w określonych przypadkach;
 • prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia „zapomnianym”) w określonych przypadkach;
 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych;
 • inne prawa określone w Rozporządzeniu Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych nr 2016/679.

XI. Czy muszę udostępniać moje dane osobowe? Co jeśli nie podam danych osobowych?

Udostępnienie Twoich danych osobowych jest dobrowolne. Nie masz obowiązku ich udostępnienia. Jeśli jednak nie podasz swoich danych osobowych, nie grożą Ci żadne sankcje. Niemniej jednak, jeśli nie podasz swoich danych osobowych administratorowi, administrator nie będzie w stanie zapewnić Ci właściwej usługi polegającej na pośrednictwie pracy.

XII. Jak są zabezpieczone moje dane osobowe?

Wszystkie przekazane administratorowi dane osobowe są zabezpieczone standardowymi procedurami i technologiami. Niemniej jednak, nie można obiektywnie zagwarantować pełnego bezpieczeństwa Twoich danych osobowych. Dlatego też nie jest możliwe zagwarantowanie w 100%, że dane osobowe nie zostaną uzyskane przez osoby trzecie, nie będą kopiowane, publikowane, modyfikowane lub niszczone przez naruszenie środków bezpieczeństwa administratora. W tym kontekście administrator jednak gwarantuje, że system jest regularnie monitorowany pod kątem ewentualnych słabych punktów i ataków, a także stosowane są odpowiednie środki bezpieczeństwa, które można uzasadnienie wymagać od administratora, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do przekazanych danych osobowych i które z uwzględnieniem aktualnego stanu technologii zapewniają wystarczające zabezpieczenie. Przyjęte środki bezpieczeństwa są regularnie aktualizowane. Każdy podmiot danych ponosi jednak odpowiedzialność za zachowanie tajności swojego unikalnego hasła i innych informacji dotyczących ewentualnych kont, a także za stałą kontrolę nad dostępem do swojego konta.

XIII. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Stwierdzam, że zapoznałem/am się z powyższymi informacjami, zrozumiałem/am je i wyrażam zgodę na to, aby administrator wymieniony powyżej w punkcie I przetwarzał moje dane osobowe wymienione powyżej w punkcie III w celu/celach określonych powyżej w punkcie IV niniejszej zgody.

Jestem świadom/a, że ta zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna i mam prawo ją w dowolnym momencie wycofać. Wycofanie zgody musi być dokonane na piśmie (w formie papierowej lub elektronicznej) pod adresem wymienionym powyżej w punktach VII i IX.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com